+420 778 752 778 +420 778 752 778 info@aquara.cz
0
Výdejníky na barely Výdejníky
na barely
Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Pramenitá voda Pramenitá voda Káva / Nápoje Káva / Nápoje Příslušenství Příslušenství Služby Služby
 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.aquara.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.aquara.cz je AQUARA s.r.o. se sídlem Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, IČO: 260 35 464, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 173105. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Na Křečku 365, 109 00 Praha 10 a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího na adrese jednotlivých poboček prodávajícího. Adresný seznam poboček naleznete ZDE.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a je-li zákazníkem spotřebitel, též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně dalších zákonů České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Kupující, spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, obchodník – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s tím, že objednané zboží slouží k dalšímu prodeji.

Tam, kde není kupujícím spotřebitel, se neuplatní ustanovení na ochranu slabší strany.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.aquara.cz odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná, objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Zboží na www.aquara.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. U každého zboží je indikováno, zda je skladem či jeho přibližná dodací lhůta.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby v rekapitulaci zjistil a opravil chyby při zadávání dat. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno či v době objednávky mělo v internetovém obchodě status „Na objednávku“, je stanoven storno poplatek ve výši 50 %  z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující je vyzván k jejich odsouhlasení.

Odesláním objednávky kupující souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán elektronickou cestou, přičemž zároveň již nemá prodávající povinnost přiložit tištěný daňový doklad ke zboží. V případě, že si kupující přeje tištěný daňový doklad, je povinen to uvést v poznámce u objednávky, jinak mu může být zaslán pouze elektronický daňový doklad.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost AQUARA s.r.o. se sídlem v Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, IČO: 260 35 464, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 173105, na adresu AQUARA s.r.o., Na Křečku 365, 109 00 Praha 10 nebo e-mail: info@aquara.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. ZDE si může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na AQUARA s.r.o., Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, šampony, štětce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení jiné osoby než spotřebitele, od smlouvy

V případě jiné osoby než spotřebitele, není možné od smlouvy dle § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránce doprava a platba. (Cena za dopravu v případě objednání minimálně 2 barelů pramenité vody nebo 1 výdejníku v dosahu poboček prodávajícího je 0,- Kč). Cena za dopravu u kupujícího, obchodníka bude stanovena vždy po obdržení objednávky v závislosti na velikosti objednávky a místě a způsobu doručení zboží. 

Zboží bude dodáno dle vybrané možnosti kupujícím v části objednávky týkající se poštovného a balného. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce, příp. jeho převzetím v provozovně nebo jiném výdejním místě prodávajícího. 

Kupující je povinen si zboží bezprostředně při převzetí prohlédnout. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, kupující pro úspěšné uplatnění práv z vadného plnění je povinen za přítomnosti dopravce sepsat záznam o poškození zásilky, který dopravce potvrdí. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

7. Platební podmínky

 • Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod – forma pro registrované kupující, kdy obdrží spolu se zbožím dodací list a fakturu s dohodnutou délkou splatnosti.
 • Hotově – zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží rozvozci prodávajícího nebo při osobním převzetí zboží v prodejních skladech prodávajícího.
 • Platební karty – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

8. Práva z vadného plnění

Kupující bere na vědomí, že v rámci splnění preventivní povinnosti je povinen dbát, aby zvolený druh zboží přesně odpovídal jeho potřebám. Kupující před zakoupením a použitím zboží vezme v úvahu účel použití, provedení a materiálové složení, přičemž bere na vědomí, že je povinen řídit se Návodem k použití zboží, pokud je ke zboží přiložen. Kupující je povinen po dobu užívání zboží věnovat pozornost veškerým pravidlům užívání takového zboží. Zákazník v rámci opatrnosti je povinen zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. užívání výrobku k nevhodnému účelu atd.

Kupující je za účelem neznehodnocení zboží a zachování jeho dobrého stavu a funkčnosti povinen zboží pravidelně udržovat dle Návodu k použití zboží, pokud je ke zboží Návod k použití přiložen. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

K zajištění řádné péče a vhodné údržby slouží běžně dostupné čisticí prostředky a přípravky.

Kupující bere na vědomí, že v případě, že není uživatelem zboží, je povinen osobu, která bude zboží používat nebo osobu, které zboží poskytne k užití, seznámit s Návodem k použití zboží, pokud je přiložen ke zboží, jakožto i s těmito prevenčními opatřeními.

V případě, že kupující použije zboží v rozporu s Návodem k použití, je-li přiložen, či v rozporu s těmito prevenčními opatřeními uvedenými výše, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění. 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že se jedná o potraviny, je délka záruční doby dána dobou spotřeby, která je na každé potravině uvedena za dodržení všech podmínek skladování (u vody: Skladujte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem. Po naražení spotřebujte do 14 dní.). Kupující bere na vědomí, že životnost zboží není dána lhůtou pro uplatnění vad. Životnost zboží se liší dle typu zboží, vlastností zboží a jeho údržbou, přičemž je ovlivněna správným způsobem a intenzitou užívání.

Vadou se rozumí, pokud zboží při převzetí nemá vlastnosti stanovené zákonem, tedy není-li dodána v odpovídajícím provedení dle popisu zboží nebo nevyhovuje-li věc právním předpisům České republiky. Vadou se rozumí rovněž změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu pro výrobu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie. Tím se nemyslí případný úmysl kupujícího použít zboží k nevhodnému účelu.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu či nevhodného užití.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží:
AQUARA s.r.o., Na Křečku 365, 109 00 Praha 10

Formulář pro reklamaci zboží naleznete zde

Pro osobní doručení:
AQUARA s.r.o., Na Křečku 365, 109 00 Praha 10

Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na e-mail, a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do 30 dnů. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže zákazník reklamuje zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu je kupující povinen předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny, a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

Požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které zasílá zpět prodávajícímu, je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného za doručení zboží dodavateli, a to v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad o nákladech této přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Kupující bere na vědomí, že zboží zaslané prodávajícímu „na dobírku“ nebude prodávajícím převzato, přičemž tímto nepřevzetím kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádná práva a zasláním zboží uvedeným způsobem nejsou zachovány ani stanovené lhůty.

9. Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u jiného kupujícího, než spotřebitele

Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se kupující na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si kupující zboží řádně dle tohoto odstavce neprohlédne.

Pokud je sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo ve výrobním závodu či v provozovně kupujícího. Po provedení sjednaného odebrání zboží kupujícím je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud kupujícímu v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena kupujícím nebo pokud za ni kupující převzal záruku.

Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.

Uplynutím lhůty 8 dnů od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady.

Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 8 dnů od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny prodávajícímu, jakmile budou zjevné. Kupující se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas. 

Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát prodávajícímu příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li kupující dodavateli neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že prodávající učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd prodávajícího kupující.

Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší kupujícímu práva z vad dle zákonných předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:

 • V případě, že kupující použije k uchování či jakémukoliv jinému nakládání se zbožím vlastní obaly či nádoby, či v případě, že do zboží bude přimíchána jakákoliv látka, bere kupující na vědomí, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od dodání zakoupeného zboží. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží. Povinností kupujícího je dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě.
 • U jiného kupujícího, než spotřebitele se použijí rovněž ustanovení článku 8. těchto VOP v té míře, v níž neodporují ustanovení článku 9. těchto VOP.


V případě, že kupující použije k uchování či jakémukoliv jinému nakládání se zbožím vlastní obaly či nádoby, či v případě, že do zboží bude přimíchána jakákoliv látka, bere kupující na vědomí, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od dodání zakoupeného zboží. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží. Povinností kupujícího je dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě.

U jiného kupujícího, než spotřebitele se použijí rovněž ustanovení článku 8. těchto VOP v té míře, v níž neodporují ustanovení článku 9. těchto VOP.

10. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny jak bez DPH, tak s příslušnou sazbou DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

V případě zpětného odkupu barelů obdrží kupující zpět plnou cenu za nepoškozené vrácené barely, které od prodávajícího skutečně nakoupil (prokázat potvrzením o nákupu). Vrácené barely, jejichž nákup od prodávajícího není kupující schopen doložit, odkoupí prodávající za cenu 50 Kč včetně DPH (polycarbonátové provedení) nebo 30 Kč včetně DPH (provedení PET). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou zpětný odkup barelů, jejichž nákup od prodávajícího není schopen kupující doložit.

11. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Kupující může kdykoliv požádat o změnu či vymazání osobních údajů e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.aquara.cz v sekci „Váš účet“.

12. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

Kupující, jenž je spotřebitelem, je oprávněn se v případě, že se domnívá, že je jednáním prodávajícího poškozen, se svou stížností/žádostí obrátit na prodávajícího.

Pokud se vzniklý spor nepodaří vyřešit přímo jednáním mezi prodávajícím a kupujícím, na základě zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi kupujícím a prodávajícím, je Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce má kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tímto způsobem může návrh podat jen zákazník žijící v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

13. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen v případě platby v hotovosti vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Jiná ujednání

Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, záplavy, občanské nepokoje, válka, destrukce zařízení, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

Právo na odstoupení od smlouvy

 • Je-li kupující v prodlení s plněním ze smlouvy, má prodávající právo kupujícímu stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy či odstoupit od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty, přičemž rovněž má právo požadovat náhradu újmy z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je kupující v prodlení s plněním ze smlouvy pouze částečně. 
 • Případy vyšší moci (nepředvídané, prodávajícím nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení povinnost dodání, i pokud již je prodávající v prodlení s dodávkou. 
 • Pokud prodávající uzavřel subdodavatelskou smlouvu, platí prodávajícím uvedené termíny dodání s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku.
 • V případech uvedených v písm. b) tohoto bodu má prodávající právo odstoupit od smlouvy, či plnit později, pokud kupujícího neprodleně informuje o tom, že nastal případ vyšší moci, a v případech uvedených v písm. c) tohoto bodu má prodávající právo odstoupit od smlouvy či plnit později, pokud plnění neuskuteční včas či řádně z důvodu zpoždění subdodavatele.


Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení  

 • Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese prodávající odpovědnost za újmu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného způsobení újmy či hrubé nedbalosti. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje – kromě případu úmyslného jednání – na takovou újmu, kterou nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat, nebo na kterou je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.
 • Podle předpisů o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku odpovídá prodávající neomezeně za újmu způsobenou úmyslně, při úmyslném zamlčení vad, za újmu způsobenou hrubou nedbalostí při plnění zásadní smluvní povinnosti.  
 • Dojde-li k porušení povinnosti, které prodávající nezpůsobil, a které nepředstavuje vadu zboží, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy.

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.

Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Kupující na sebe odesláním objednávky přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Odesláním objednávky kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil s návodem k použití zboží, s těmito VOP, přičemž disponuje veškerými informacemi, které ke koupi a užití zboží potřebuje. Rovněž prohlašuje, že v případě, že měl ke zboží dotazy, tyto byly zodpovězeny k jeho spokojenosti a je mu známo, jaké zboží si kupuje. Převzetím zboží (jakoukoliv oprávněnou osobou) kupující prohlašuje, že zboží bylo dodáno úplné, včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem údržby zboží, svými právy z vadného plnění, závaznými pokyny k užívání zboží a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání zboží jako je mj. návod k použití zboží. Zejména byl seznámen s životností zboží a jeho částí, stejně tak jako se zásadami správného zacházení, užívání a údržby. Zároveň kupující bere na vědomí, že vady, jejichž vznik je spojen s nesprávným užíváním zboží, nesprávnou údržbou, používáním s nevyhovujícím příslušenstvím a dalším porušováním návodu k použití reklamovaného zboží, mohou být vyloučeny ze zákonné odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží. Obal zboží, doklad o zaplacení, návod k použití zboží, reklamační řád, záruční list v případě, že byla poskytnuta záruka, a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství, předané kupujícímu při koupi zboží, tvoří nedílnou součást zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství zboží, které jsou v souvislosti s užíváním zboží spotřebovány.

Odesláním objednávky zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou na e-mailové adrese info@aquara.cz nebo telefonním kontaktem, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající rovněž může být kontaktován na telefonní lince + 420 778 752 778.

Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Pokud vztah založený kupní smlouvou či jinou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Na smluvní vztah uzavřený mezi stranami na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793, 1794, 1799, 1800, 1977-1979, 1998-2000 zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že zboží je zasíláno do zahraničí, je místem plnění ze strany prodávajícího sídlo prodávajícího.

Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti AQUARA s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 22. 10. 2018.

V Praze dne 22. 10. 2018

AQUARA s.r.o.

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík